Window Explorer Icon

Omni Icon Collection » Colored Icon Style

Window Explorer Icon
Window Explorer Icon keywords: program, window, application, application window, program window, frame, dialog, explorer, file system
Get the Window Explorer Icon and 1717 other icons in Colored Icon Style and a myriad of other style and color combinations.
Color Variations